REGULAMIN SKLEPU
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w
tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności
Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których
przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania
ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest
nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest
także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym https://termed24.eu;
3. Sprzedawca: HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED TERESA WÓJCIK, Suków 219C, 26-021
Daleszyce, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HURTOWNIA
MEDYCZNA TERMED TERESA WÓJCIK, NIP: 6571521936, Regon: 260021667;
4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument,
jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do
Konsumenta;
5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca
czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w
ofercie Sprzedawcy;
7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek
złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez
Sprzedawcę;
8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą
środków komunikacji technicznej;
9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej,
umożliwiający złożenie Zamówienia.


ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą
elektroniczną – sklep internetowy.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta
komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,
dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty
elektronicznej.
4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym.
5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla
korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca
podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.


ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak
również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające
z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).
3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione
żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym właściwym organom.
4. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo
lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających
pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione,
powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu.


ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.
Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w
Sklepu.
2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając
wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób
zapłaty i dostawy.
3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie
akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania
informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego
dnia roboczego.
5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie
przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca
wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
Zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3-7 dni
roboczych dni roboczych.
§ 3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych
polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów,
o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia
przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi
pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów
może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o
wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja
Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym
Sklepu;
2. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność
bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po
przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go
Klientowi wraz z Towarem.
§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile
Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem
operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za
pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3
dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy
kurierskiej – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego
wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać
automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia
kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.


ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą
korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na
Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa
się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem
nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada
z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
jednego roku od dnia wydania Towaru.


ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres
Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także
poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy:
[email protected]
2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie
Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli
Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni,
uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania
zgodnie z żądaniem Konsumenta.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.


ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami
lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z
zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
wersję Regulaminu obowiązującą
w chwili złożenia Zamówienia.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd
właściwy według odpowiednich przepisów.